Revista galega de filoloxía. Nº6

Volumen: 6
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 26/10/2005
Número de páxinas: 211
ISSN: 1576-2661



Artigos
Xosé Bestilleiro Bello, O radical do tema de presente do verbo Trager no galego medieval: estudo diácrónico, pp 11-50
Álvaro Iriarte Sanromán, Diccionários Monolíngues da Língua Galega, pp 51-72
Marisa Moreda Leirado, Ángeles S. Places, Eloy Vázquez Fontenla, Miguel R. Penabad, Ferramentas de recuperación de textos para bibliotecas dixitais: lematización, pp 73-91
Xosé Manuel Sánchez Rei,Trazos xerais da tradicición gramatical galega, pp 93-121
Carme Silva Domínguez, Publicidade e lingua galega na prensa escrita. Estudo dun corpus composto por materiais de cinco xornais galegos, pp 123-156

Notas
Pere Comellas Casanova, Línguas próximas, culturas longínquas: a traduçao de Mayombe, de Pepetela, do portugués para o espanhol, pp 159-168
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Mudanzas e interferencia no sistema de conectores concesivos do galego escrito moderno, pp 169-180
Xoán Vila Penedo, Breve confrontación do galego co inglés: achegas históricas e fonéticas, pp 181-191

Recensións
Beatriz García Turnes, A lingua galega entre 1875 e 1916. Situación social e consciencia idiomática, Pontevedra, Sevizo de Publicacións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, 2004. Leticia Eirín García, pp 195-198
Manuel González, Antón Santamariana ( coords.), Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa), A Coruña: RAG/ Santiago: ILGa, 2004. Xoán López Viñas, pp 199-203