Revista galega de filoloxía. Nº 1

Volumen: 1
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 07/11/2000
Número de páxinas: 231
ISSN: 1576-2661Índice
Artigos
Mário Vilela, Esterótipo e estereótipos na lingua portuguesa actual, pp 11-33
Ramón Mariño Paz, As liñas en galego do Theatro Moral y Político de la Noble Academia Compostelana (1731) de Pablo Mendoza de los Ríos, pp 35-65
Xoán Carlos Lagares, Algunhas consideracións sobre o xénero gramatical e o sexismo lingüístico en galego, pp 67-95
Luis González García e Mª Rosario Soto Arias, O galego na producción de Emilia Pardo Bazán, pp 97- 155
Xavier Frías Conde, O elemento árabe en galego (I), pp 157-171

Notas
Dulce Pereira, Descrioulizaçao Lexical no Contacto entre o Caboverdiano e o Português, pp 175-185
Manuel Mosteiro Louzao, A expresión lingüística do significado de “causalidade”, pp 187-197
Elisardo López Varela, O posicionamento de Curros Enríquez perante a lingua, pp 199-207

Recensións

Rafael Lluís Ninyoles, Idioma i prejuici, María Pilar García Negro, pp211-213
Juan Carlos Moreno Cabrera, La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la discriminación lingüística, Manuel Fernández Ferreiro, pp 215-217
Se o vós por ben teverdes: a interpolación pronominal en galego, Xosé Manuel Sánchez Rei, Fernando González Muñoz, pp 219-225.

Recensión do volume a cargo de Francisco Fernández Rei, A Trabe de Ouro, nº 45, xaneiro-marzo de 2001, pp. 125-126.